Shen Lab

Members

Principle Investigator

Ning Shen
Email: shenningzju@zju.edu.cn

Administrative Coordinator

Dandan Hu

niwotayang@126.com

Technicians

Postdocs

Lin Lv

lvlin@zju.edu.cn
Chang Liu

yagao_liu@outlook.com
Md Asif Ahsan

asif@zju.edu.cn
Yi Wang

17342015832@163.com

Ph.D Students

Hanying Jia

452182628@qq.com
Xiaoyang Zhao

376357153@qq.com
Ningyuan You

12218150@zju.edu.cn
Tianyun Zhang

12218151@zju.edu.cn
Yicheng Liu

yichengliu@zju.edu.cn

Master Students

Xilu Yuan

yuanxilu@zju.edu.cn

Former Members

Chaofan Yang

Yanhong Feng

Tairan Song

Jinzhao Liang

Chun Xing