Shen Lab

Members

Principle Investigator

Ning Shen
Email: shenningzju@zju.edu.cn

Administrative Coordinator

Dandan Hu

niwotayang@126.com

Technicians

Yanhong Feng

18709486743@163.com

Postdocs

Lin Lv

Lvlin91@126.com
Md Asif Ahsan

asif@zju.edu.cn

Ph.D Students

Hanying Jia

452182628@qq.com
Xiaoyang Zhao

376357153@qq.com
Ningyuan You

12218150@zju.edu.cn
Tianyun Zhang

12218151@zju.edu.cn
Yicheng Liu

lycxder@gmail.com
Chaofan Yang

mg1931023@smail.nju.edu.cn
Yuxin Gu

mg1931023@smail.nju.edu.cn
Rong Wang

Master Students

Xilu Yuan

yuanxilu@zju.edu.cn

Former Members

Tairan Song

Jinzhao Liang

Chun Xing